حق حبس چیست؟

طبق ماده ی۱۰۱۵ قانون مدنی زن می تواند تا وقتی که تمام مهریه به او پرداخت نشده،از وظایفی که نسبت به شوهر دارد،خودداری کند.مشروط بر اینکه مهریه ی او حال باشد،و این امتناع باعث از بین رفتن نفقه ی زن نمی شود.
وظایف زن در مقابل شوهر چیست؟
۱-حسن معاشرت
۲-زندگی در محل مد نظر شوهر٣-در دسترس بودن شوهر به ویژه از نظر تمتعات جنسی شوهر-
طبق ماده ی۱۰۸۶ قانون مدنی اگر زن قبل از گرفتن مهریه به اختیار خود وظایفی که در مقابل شوهر دارد را انجام دهد،نمی تواند از حق حبس استفاده کند ولی حقی که برای گرفتن مهریه دارد ساقط نخواهد شد،زیرا زن هر زمان برای مهریه خود می تواند اقدام کند،چه تمکین کرده باشد و چه تمکین نکرده باشد.اگر زن قبلا تمکین نکرده باشد،درجواب دادخواست الزام به تمکین شوهر می تواند به حق حبس خود استفاده کند و از تمکین خودداری کند و آن را موکول به پرداخت کامل مهریه کند.
موارد سقوط حق حبس چیست؟
۱-تمکین خاص زوجه
۲-تمکین عام زوجه
تمکین خاص یعنی داشتن رابطه ی زناشویی چه قبل از ازدواج و چه بعد از آن.
تمکین عام یعنی اگر زن بدون داشتن رابطه ی جنسی از شوهر تمکین عام کرده باشد و شروع به زندگی کرده باشد،حق حبس ساقط می شود.
۱-استفاده ی زوجه از حق حبس موجب از بین رفتن نفقه نخواهد شد،یعنی علی رغم اینکه زن تمکین نمی کند مستحق نفقه است.اگر شوهر از پرداخت نفقه استنکاف کند،از دلایل طلاق زوجه خواهد بود.شوهر نیز می تواند در صورت استفاده ی زن از حق حبس و عدم تمکین،دادخواست ازدواج مجدد را تقدیم دادگاه کند،که دادگاه رأی به اجازه ی ازدواج مجدد شوهر صادر خواهد نمود.
۲-پذیرش دعوای اعسار زوج از مهریه موجب ساقط شدن حق حبس زوجه نمی شود و زن حتی با تقسیط مهریه تا پرداخت کامل آن می تواند به حق حبس خود استفاده کند و تا زمانی که تمام اقساط مهریه پرداخت نگردیده از زوج،تمکین ننماید.
۳-اگر مرد در زمانی که زن به حق حبس خود استناد کرده باشد،دادخواست طلاق بدهد،مهریه ی زن پابرجاست ولی شرط تنصیف دارایی اموال شوهر،مشمول زوجه نخواهد شد.
۴-در صورت خودداری زوج از پرداخت نفقه،زوجه حق شکایت کیفری از زوج را خواهد داشت.
۵-درج شرط سقوط حق حبس در ضمن عقد قرارداد توسط طرفین این حق را ساقط می کند،حق حبس قابل اسقاط است زیرا یک حق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط اند.

فهرست
Call Now Buttonمشاوره حقوقی